Nota prawna

Działalność Inbank w Polsce podlega nadzorowi estońskiemu

AS Inbank (dalej: „Inbank”) jest instytucją utworzoną za zezwoleniem estońskich władz nadzorczych („Finantsinspektsioon”), posiada siedzibę przy Niine 11, 10414 Tallinn, w Estonii - państwie członkowskim Unii Europejskiej i prowadzi swoją działalność na terytorium Polski poprzez Oddział na zasadzie jednolitej licencji bankowej. Oddział Inbank nadzorowany jest przez estońskie władze nadzorcze Finantsinspektsioon i nie jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”), z zastrzeżeniem środków nadzorczych przewidzianych dla KNF w art. 141a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

W decyzji wskazującej warunki prowadzenia działalności, KNF zobowiązał Inbank m.in. do stosowania się do wskazań KNF dotyczących prowadzenia działalności poprzez Oddział w sposób zgodny z interesem dobra ogólnego, a w szczególności wskazań dotyczących ochrony dóbr konsumentów. Decyzja KNF dostępna jest tutaj.

Wszelkie rozliczenia z Oddziałem Inbank mają formę bezgotówkową

Oddział nie prowadzi obsługi kasowej, wszelkie operacje wpłat i wypłat środków pieniężnych realizowane są wyłącznie w formie przelewów bankowych pomiędzy rachunkiem bankowym klienta a rachunkiem bankowym Oddziału. W realizacji wybranych przelewów wykorzystujemy usługę przelewów natychmiastowych dostarczaną przez operatora Blue Media Spółka Akcyjna.

Dokładamy najwyższej staranności by otrzymane od klienta żądanie wypłaty środków zrealizowane zostało na każde żądanie klienta lub z nadejściem określonego terminu.

Środki pieniężne deponowane przez klientów w Inbank gromadzone są na rachunkach bankowych prowadzonych na rzecz Oddziału w największych polskich bankach komercyjnych (obecnie są to PKO Bank Polski, mBank, BZ WBK) i zabezpieczane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

Sytuacja finansowa Inbank

Pełen raport roczny z działalności Inbank w 2016 roku w angielskiej wersji językowej dostępny jest tutaj.

Tłumaczenie na język polski zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Inbank za rok 2016 dostępne jest tutaj.

Polityka prywatności i tajemnica bankowa

Inbank Oddział w Polsce przetwarza jako niezależny administrator dane osobowe klientów i potencjalnych klientów w celu bieżącego wykonywania czynności bankowych, jak również w celu oferowania własnych usług lub produktów bankowych (tzw. marketing bezpośredni).

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jak również na mocy zgody udzielonej przez klienta, przetwarzanie tych danych może zostać powierzone przez Oddział podmiotom trzecim.

Informacje stanowiące tajemnicę bankową są przechowywane, przetwarzane, chronione i udostępniane w Polsce, zgodnie z przepisami polskiego Prawa bankowego oraz w Estonii zgodnie z przepisami estońskiego Prawa bankowego.

Regulacje prawne i kodeks dobrych praktyk

Na wniosek klienta udostępniamy informacje o regulacjach prawnych dotyczących działalności Inbank oraz informujemy, że Inbank jest członkiem Związku Banków Estoń skich i stosuje Dobre Praktyki Bankowe wydane przez Związek Banków Estoń skich, których treść dostępna jest tutaj

Skład Zarządu Inbank

Jan Andresoo – Prezes Zarządu

Marko Varik – Członek Zarządu

Liina Sadrak – Członek Zarządu

Piret Paulus – Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Inbank

Priit Põldoja – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Rain Rannu - Członek Rady Nadzorczej

Raino Paron - Członek Rady Nadzorczej

Triinu Reinold – Członek Rady Nadzorczej

Roberto de Silvestri - Członek Rady Nadzorczej

Osoby uprawnione do reprezentowania Oddziału Inbank w Polsce

Maciej Pieczkowski – Dyrektor Oddziału Inbank w Polsce

Tomasz Rzeski – Zastępca Dyrektora Oddziału Inbank w Polsce

Dane kontaktowe oddziału w Polsce

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Oddziałem:

  1. TELEFONICZNIE pod numerem 801-805-805 w godzinach od 8:00 - 22:00,
  2. W FORMIE ELEKTRONICZNEJ na adres email: kontakt@inbankpolska.pl,
  3. PISEMNIE na adres: ul. Fabryczna 5a, 00- 446 Warszawa,
  4. OSOBIŚCIE W ODZIALE BANKU: ul. Fabryczna 5a, 00-466 Warszawa, w godzinach od 09:00 do 16:00
Dane kontaktowe AS Inbank w Estonii

Niine 11, 10414 Tallinn, Estonia

+372 640 8080, info@inbank.ee

Oddział Inbank w Polsce jest członkiem Związku Banków Polskich