Częste pytania

W ostatnim kroku zawierania umowy o lokatę poprosimy Cię o wykonanie przelewu pay-by-link, którym zasilisz lokatę. Przelew pay-by-link zrealizujesz za pośrednictwem Blue Media S.A.

Jeżeli Twój bank realizuje przelewy pay-by-link w trybie natychmiastowym środki trafią do Inbank i będą procentowały na Twojej lokacie jeszcze tego samego dnia. W pozostałych przypadkach środki trafią do Inbank i będą procentowały na Twojej lokacie zazwyczaj w kolejnym dniu roboczym.

W celu realizacji przelewu pay-by-link wybierz swój bank z listy dostępnych, zostaniesz przekierowany do serwisu internetowego Twojego banku, gdzie zalogujesz się i zautoryzujesz dyspozycję przelewu. Link do serwisu Twojego banku, ze względów bezpieczeństwa będzie aktywny tylko 2 godziny.

Jeżeli Twojego banku nie ma na liście banków oferujących usługę przelewów pay-by-link, wybierz opcję „Mam konto w innym banku” i skopiuj wyświetlone dane do przelewu (tj. numer rachunku, nazwę beneficjenta, tytuł i kwotę przelewu). Następnie zaloguj się do serwisu internetowego Twojego banku, złóż a następnie autoryzuj dyspozycję przelewu wykorzystując wcześniej skopiowane dane. Przelew w opcji „Mam konto w innym banku” możesz zrealizować w terminie 5 dni od zawarcia umowy lokaty, pamiętaj jednak by skopiować i zapisać dane do przelewu, gdyż nie będą one dostępne po zamknięciu okna przeglądarki.

Blue Media S.A. działa na rynku od 1999 roku. Dostarcza bankom, ubezpieczycielom, firmom e-commerce m.in. systemy płatności natychmiastowych, systemy weryfikacyjne i autoryzacyjne. Jest także operatorem działającego w oparciu o pierwszą w Polsce zgodę Narodowego Banku Polskiego Systemu Płatności Blue Cash, który obejmuje ponad 70 banków i obsługuje ponad 150 tysięcy przelewów natychmiastowych miesięcznie.

W Inbank lokatę otworzysz wyłącznie w złotych polskich.

To zależy od Ciebie. Zarówno na etapie zawierania umowy o lokatę, jak i w trakcie trwania lokaty możesz wybrać, czy lokata ta ma się automatycznie odnowić. Lokata odnawia się wraz z odsetkami na nową lokatę standardową na taki sam okres, jak pierwotna lokata oraz jest oprocentowana wg. stawek obowiązujących dla lokat standardowych na dzień odnowienia.

Po zerwaniu lub zakończeniu lokaty (o ile nie wybrałeś opcji automatycznego odnowienia) przelejemy środki z lokaty na Twoje konto w innym banku. Środki przekazujemy najpóźniej w kolejnym dniu roboczym wyłącznie na powiązany rachunek bankowy, tzn. rachunek, z którego opłaciłeś tę lokatę. Jeżeli zmieniłeś w międzyczasie rachunek bankowy skontaktuj się z nami telefonicznie w celu aktualizacji danych.

Lokatę zerwiesz samodzielnie - napisz do nas email (użyj adresu poczty który wcześniej nam podałeś przy rejestracji w bankowości internetowej). Pamiętaj, że zerwanie lokaty przed terminem jej zakończenia skutkuje utratą wszystkich naliczonych odsetek.

Najprawdopodobniej z powodu braku zgodności danych osobowych. Warunkiem zaakceptowania przez nas Twojego przelewu jest pełna zgodność danych nadawcy jakie widnieją w otrzymanym przez nas przelewie z Twoimi danymi jako naszego klienta i właściciela lokaty. Dane jakie porównujemy to: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica, kod, miasto. Niezgodność danych uniemożliwi zawarcie umowy lokaty. Spróbuj zawnioskować o lokatę raz jeszcze wpisując odpowiednie dane osobowe i adresowe, sprawdzając wcześniej czy odpowiadają danym w banku, z którego robisz przelew.

Rezydencja podatkowa

Celem gromadzenia przez Bank informacji o rezydencji podatkowej jest realizacja obowiązków AS Inbank S.A. – Oddział w Polsce (dalej: „Inbank”) w zakresie określenia rezydencji podatkowej klientów Inbanku, w tym identyfikacji klientów będących podatnikami Stanów Zjednoczonych zgodnie z Umową z dnia 7 października 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełnienia międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Wskazanie rezydencji podatkowej innej niż polska lub złożenie oświadczenia o pozostawaniu podatnikiem Stanów Zjednoczonych nakłada na Inbank obowiązki sprawozdawcze w zakresie przekazywania do odpowiednich organów administracji podatkowej wskazanego państwa lub Stanów Zjednoczonych (za pośrednictwem odpowiednich organów Rzeczypospolitej Polskiej) danych dotyczących rachunku i jego Posiadacza. Przekazywanymi danymi są w szczególności imię i nazwisko, adres, numer identyfikacji podatkowej, numer rachunku, saldo lub wartość rachunku lub odsetek oraz inne dane wymagane przepisami prawa.

Rezydencja podatkowa danego państwa oznacza podleganie opodatkowaniu od całości dochodów w tym państwie i zgodnie z przepisami jego prawa wewnętrznego ze względu na miejsce zamieszkania lub inne kryterium o podobnym charakterze.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu od całości dochodów w Polsce podlegają osoby fizyczne, które:

 1. Mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
 2. Posiadają centrum interesów życiowych lub gospodarczych w Polsce,
 3. Przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni.

W rzadkich przypadkach możliwe jest posiadanie więcej niż jednej rezydencji podatkowej (np. obywatel Stanów Zjednoczonych zamieszkały w innym państwie może być uznawany za rezydenta obu tych państw). W takiej sytuacji w Oświadczeniu składanym w Inbanku należy podać wszystkie kraje w których klient jest rezydentem. Rezydencję podatkową należy określić z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i mieć na uwadze, że prawo krajowe innych państw niż Polska może przewidywać inne warunki powstania rezydencji podatkowej w tych państwach. Do powstania rezydencji podatkowej może prowadzić np. podjęcie pracy w danym kraju czy długotrwały pobyt w danym kraju.

Definicja podatnika Stanów Zjednoczonych powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego Stanów Zjednoczonych (z ang. Internal Revenue Code), zgodnie z którym podatnikiem Stanów Zjednoczonych jest osoba fizyczna spełniającą co najmniej jeden z warunków wymienionych poniżej:

 1. posiada amerykańskie obywatelstwo,
 2. uzyskała prawo stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych przez dowolny okres w danym roku podatkowym (jest posiadaczem tzw. Zielonej Karty),
 3. dokonała wyboru rezydencji amerykańskiej dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach Stanów Zjednoczonych,
 4. spełniła test długości pobytu, tj:
  • osoba ta przebywała w Stanach Zjednoczonych przez co najmniej 31 dni w roku podatkowym i jednocześnie
  • liczba dni, w których osoba ta przebywała w Stanach Zjednoczonych w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni. Ustalając liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w oku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz.

Szczegółowa definicja podatnika Stanów Zjednoczonych, wraz ze stosownymi wyłączeniami, zawarta jest w przepisach Kodeksu Podatkowego Stanów Zjednoczonych (z ang. Internal Revenue Code).

Tak. W przypadku zmiany statusu wskazanego w oświadczeniu, klient jest zobowiązany złożyć kolejne oświadczenie zgodne z nowym stanem faktycznym i prawnym w terminie 30 dni od dnia zmiany okoliczności skutkujących zmianą statusu wskazanego w oświadczeniu. Oświadczenie można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej. Niezależnie od złożonego oświadczenia Inbank jest zobowiązany do weryfikacji wiarygodności oświadczenia. W przypadku stwierdzenia przesłanek poddających w wątpliwość wiarygodność oświadczenia, Inbank jest zobowiązany do wykonania obowiązków sprawozdawczych. W celu weryfikacji wiarygodności oświadczenia Inbank może poprosić klienta o dostarczenie dodatkowych dokumentów potrzebnych do weryfikacji.