Aktualności


Informacja dot. wcześniejszej spłaty kredytu

Informujemy, że AS Inbank SA Oddział w Polsce, w przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie, stosuje postanowienia art. 49 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

W przypadku przedterminowej całkowitej spłaty kredytu, do którego ma zastosowanie art. 49 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tj. umów o kredyt konsumencki w rozumieniu art. 3 ww. ustawy) Inbank dokonuje zwrotu kosztów kredytu, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, na rachunek wskazany przez kredytobiorcę. W związku z powyższym informujemy, że istnieje możliwość złożenia w Banku wniosku o zwrot kosztów.